උදයන්තිගේ ඉතාලි විවාහයත් ඉවරයි – මෙන්න සම්පූර්ණ විස්තරය

උදයන්ති කුලතුංග පහුගිය සතියේ සමාජජාල තුල ප්‍රවෘත්ති මවන්නියක් වුනා. ඒ ඉතාලියේ සිදුවූ ඇගේ විවාහ ඡායරූප සමාජජාල තුල පලවීමත් සමගයි.

Read more